back

CASA ESCOLA PIA – IOLANDA

ARCHITECTS_ Roger Sauquet

PROMOTERS_ Particular

COLLABORATORS_ Berta Fusté, Anna Bonet / Vasos Comunicants

LOCATION_ Carrer Escola Pia, Sabadell

PROJECT_ 2018

BUILDING_ 2020

PHOTOGRAPHY_ Álvaro Alcazar

Reforma d’una casa de cos a Sabadell de dues plantes. Es manté la volumetria existent. L’actuació es centra en permetre una major entrada de llum i en augmentar l’espai destinat a menjador, cuina i sala d’estar. Es treballa bàsicament en planta baixa, enderrocant una habitació interna i les construccions annexes que donaven al pati aconseguint així un gran buit que relaciona de forma molt directa la sala i el menjador amb el pati. Es saneja l’antic cel-obert per tal que actuï com una lluerna que il·lumina l’espai central de la casa. Les habitacions interiors del primer pis, que no tenen ventilació directa a l’exterior, es converteixen en un estudi i un bany. Els estintolaments de planta baixa es resolen en fusta, travant també lateralment el conjunt, i els nous revestiments, degut a les humitats de les mitgeres, es resolen amb calç.

 

Refurbishment of a two-storey house in Sabadell. The existing volume is maintained. The work focuses on allowing more light in and increasing the space for the living room, kitchen and dining room. The work is basically carried out on the ground floor, demolishing an internal room and the outbuildings overlooking the courtyard, thus creating a large opening that directly connects the living room and the dining room with the courtyard. The antique ceiling has been refurbished to act as a light that illuminates the central space of the house. The interior rooms on the first floor, which do not have direct ventilation to the outside, are converted into a office and a bathroom. The ground-floor ceilings are made of wood, also running laterally through the whole, and the new cladding, due to the damp in the middle floors, is made of whitewash.