back

CASA GURREA – CRISTINA I MARC

ARCHITECTS_ Roger Sauquet

PROMOTERS_ Particular

COLLABORATORS_ Berta Fusté, Antoni Millson / Vasos Comunicants

LOCATION_ Carrer Gurrea, Sabadell

PROJECT_ 2018

BUILDING_ 2018

PHOTOGRAPHY_ José Hevia

Petita intervenció en una casa de cos. Es tracta senzillament d’ampliar la planta baixa amb una sala d’estar, cuina i menjador més gran. La intervenció no afecta la distribució de la resta de la casa, només s’hi fan petits retocs. L’ampliació s’interpreta com un ‘extrusionat’ de l’antic espai de menjador. S’enderroquen volumetries annexes que donaven al pati i es construeix una nova estructura d’acer, que dóna estabilitat al conjunt, la qual es tapa superiorment amb CLT i lateralment amb obra revestida de calç. La cuina, situada a l’interior, s’il·lumina naturalment per mitjà d’una petita escletxa-lluerna que separa la nova estructura de l’antiga. La relació amb el pati es fa per mitjà d’una gran fusteria que maximitza vistes i entrada de llum.

 

Small intervention in a house. It is simply a case of enlarging the ground floor with a larger living room, kitchen and dining room. The intervention does not affect the layout of the rest of the house, only small alterations are made. The extension is interpreted as an ‘extrusion’ of the old living room space. Annex volumes overlooking the courtyard were demolished and a new steel structure was built to stabilise the whole, which is covered on the top with CLT and on the sides with lime-clad brickwork. The kitchen, located in the interior, is naturally illuminated by means of a small ceiling-light that separates the new structure from the old one. The relationship with the courtyard is through a large window that maximizes the views and the entrance of light.