back

COBERT GURREA

ARCHITECTS_ Roger Sauquet

PROMOTERS_ Particular

COLLABORATORS_ Berta Fusté, Anna Bonet, Fedderica Vippolis / Vasos Comunicants

LOCATION_ Carrer Gurrea, Sabadell

PROJECT_ 2017

BUILDING_ 2021

PHOTOGRAPHY_ José Hevia

Petita intervenció en un cobert de fons d’un pati d’una casa de cos. El cobert era antigament destinat a taller de metall i tenia dues plantes. La idea és generar un espai per a l’estudi i el lleure connectant els dos nivells per mitjà d’una escala de fusta situada al fons. Aquesta està resolta amb llistons que pengen de la coberta. L’escala permet també accedir a una enorme estanteria que ocupa la totalitat de la paret. La façana ha respectat els buits existents, però n’ha reinterpretat la obertura. Així, a planta baixa un gran vidre fix relaciona l’interior amb el pati. El vidre fix té també una petita lleixa, a mode de banc, que permet reposar o llegir estant en contacte directe amb la llum exterior. L’accés es fa per mitjà d’una fusteria antiga reciclada.

 

A small intervention on a roof of a courtyard of a house. The roof was formerly used as a metal workshop and had two floors. The idea is to create a space for study and reading by connecting the two levels by means of a wooden ladder at the back. This is made up of slats that come out of the roof. The staircase also provides access to an enormous shelving unit that occupies the entire wall. The façade has respected the existing windows, but the opening has been reinterpreted. Therefore, on the ground floor, a large fixed glass window connects the interior with the courtyard. The fixed glass also has a small bench-shaped glass panel, which allows you to rest or read while in direct contact with the outside light. The access is through recycled antique ironwork.