back

REMUNTA D’UN HABITATGE A BIGUES

ARCHITECTS_ Roger Sauquet

PROMOTERS_ -

COLLABORATORS_ Anna Bonet, Berta Fusté, Guillem Bosch, Xavier Sauquet

LOCATION_ Bigues i Riells, Catalunya

PROJECT_ 2015

BUILDING_ 2017

PHOTOGRAPHY_ José Hevia

Ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat. Es tracta d’una edificació dels anys 1950. La casa original consistia en una planta baixa de de dos cossos, amb una coberta a dues aigües. El 2003 se li afegí un tercer cos també en planta baixa. El projecte remunta un primer pis ocupant dos dels tres cossos preexistents deixant, encara, part de la primera coberta a dues aigües visible. La nova escala és un cos corbat que afecta mínimament el jardí. La textura, el color i la forma permeten integrar el nou volum en la casa preexistent, permetent-ne la seva identificació. La distribució del primer pis es resol en una creu de murs de trava o de càrrega. Els envans i els extradossats s’han realitzat amb maó manual de cantell per a compensar amb inèrcia tèrmica la lleugeresa dels sostres de fusta de la nova ampliació.

 

Extension of a detached single-family house. This is a building dating from the 1950s. The original house consisted of a two-bedroom ground floor, with a two-storey roof. In 2003 a third floor was added on the ground floor. The project pays for a first floor occupying two of the three pre-existing floors, with part of the first two-storey roof still visible. The new scale is a corbat sketch that minimally affects the garden. The texture, colour and form allow the new volume to be integrated into the existing house, allowing it to be identified. The distribution of the first floor is resolved in a grid of trava or concrete walls. The envelopes and the extradossats have been made with manual cantilevered brick in order to compensate with thermal inertia the lightness of the wooden supports of the new extension.