back

RURAL FAÇADE

ARCHITECTS_ Roger Sauquet

PROMOTERS_ FAB LAB

PROJECT_ 2012

Concurs guanyat el 2012. Rural Facade és una aplicació per a edificis, pensada per dotar-los de verdor i cavitats per a la niada dels ocells. Es tracta d’una caixa conformada amb xapes metàl•liques i tapes de Syntrewood (un material plàstic reciclat i reciclable al 100%) que es penja a les parets de forma modular.

Recentment, davant la demanda dels ciutadans, els Ajuntaments han procurat horts de lloguer als defores de les ciutats. També les peroles per a realitzar horts urbans a les terrasses i als balcons s’han venut sobradament. Al mateix temps, en el camp de la biologia, s’estudien amb alt interès els ecosistemes urbans. En els diaris apareixen sovint notícies d’espècies d’animals purament urbans en perill d’extinció (vegeu la selecció de titulars de diaris), de davallades de poblacions d’ocells molt comuns o de l’ús de rapinyaires per a controlar les plagues de rates i coloms. Aquestes notícies que hom atribuiria a àmbits rurals afecten la metròpoli diàriament i especialment el suburbi, aquesta extensíssima àrea mig camp mig ciutat, representativa del que avui és la conurbació urbana. Rural Facade pot proporcionar a nivell genèric un enriquiment dels ecosistemes urbans i a nivell particular el cultiu d’hortalisses pel consum quotidià i la observació pròxima de la sempre allunyada vida animal.

Ildefons Cerdà el 1865 escrigué al seu Tratado General de Urbanización l’expressió “rurizad lo urbano, urbanizad lo rural”. Amb Rural Facade hem volgut aprofundir en aquesta mateixa quimera, situant-la, però, en l’actual paradigma arquitectònic que ens envolta: el de l’abundància edificatòria. Per aquest motiu Rural Facade no està pensat per a conformar una façana, sinó per a enriquir les que ja existeixen.

 

Competition won in 2012. Rural Facade is an application for buildings, designed to equip them with greenery and cavities for birds nested. This is a box shaped with metal sheets and covers Syntrewood (a recycled plastic and 100% recyclable) that hangs on the wall in a modular way.

Recently, with the demand of citizens, municipalities have sought to hire orchards deformations of cities. Also the peroles to make allotments on the terraces and balconies have sold too well. At the same time, in the field of biology, studying urban ecosystems with high interest. In the daily news often appear purely urban animal species in danger of extinction (see selection of newspaper headlines), the decline of bird populations or very common use of raptors to control pests rats and pigeons. These news attributed to the metropolis daily affect rural areas, especially the suburbs, this extensive area midfield mid city that today is representative of the urban conurbation. Rural Facade generic level can provide a wealth of urban ecosystems and privately growing vegetables for daily consumption and close observation of animal life forever away.

Cerdà in 1865 wrote in his Tratado General Urbanización expression «rurizad the urban, the rural urbanizad.» Rural Facade we wanted to delve into this chimera, ranking, but in the current architectural paradigm that surrounds us: the abundance of edification. Therefore Rural Facade is not intended to form a front, but to enrich existing ones.